ისტორიისა და საზოგადოებრივი მეცნიერების კათედრა

xmali, jvari da saWreTeli mudam

warmoadgenda qarTuli saxelmwifoebriobis

balavarsგაუზიარეთ

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin 

გამოკითხვა

როგორ მოგწონთ ჩვენი საიტი?

Copyright © 2012 სსიპ ქ.ბათუმის N2 საჯარო სკოლა". All rights reserved.
Created by: GmmStudio